רשימות כותרי ספרים מספריית ביתו של משה חי כהן-יזדי אהרוני בכרמאנשאה

רשם משה חי כהן-יזדי אהרוני

להגדלה ודפדוף לחץ מתחת למצגת

לא התאפשר למשה חי כהן-יזדי להביא עמו לארץ את כל הספרים שהיו בספריית ביתו בכרמאנשאה. חלקם נותרו בקופסאות במשרדי המכס באיראן. נראה שנותרו באיראן בעיקר ספרי ספרות כללית שהייתה ברשותו (רובם בשפות פרסית, ערבית וצרפתית). את הרשימה המצורפת בזה סדר משה חי על פי נושאים.

במהלך השנים שחי בישראל, התמיד משה חי לרכוש ספרי יהדות, הסטוריה, פובליציסטיקה וספרות יהודית, והעשיר את אוסף המילונים בספרייתו. בטבלה המודפסת הרשומה מטה, ראה את פרטי הספרים שהביא עמו מספריית ביתו בכרמאנשאה, וכן הספרים שרכש בישראל.

  • אוסף הספרים מספרייתו של משה חי בישראל הופקד בספרייה הלאומית באוניברסיטה העברית בירושלים, וקוטלג בה: ר' בהמשך את רשימת הספרים שקוטלגו בספרייה הלאומית בירושלים.
  • ספרים שלא קוטלגו בספרייה הלאומית, והוחזרו לבני משפחתו של משה חי, נמסרו לידי נינו של משה חי, מתנאל הגיגת, ראשון לציון.
  •  6 כרכים של גיליונות כתב העת 'העולם', ביטאון ההסתדרות הציונית העולמית בלונדון, מספרייתו של משה חי כהן-יזדי הופקדו בספריית יד יצחק בן-צבי, בירושלים. הכרכים מכילים את גיליונות העיתונים שקיבל משה חי כהן-יזדי (כמנוי) לביתו בכרמאנשאה בין השנים 1936-1925. ראה: מכתב אל משפחת כהן - אהרוני מאת ד"ר לביא שי, מנהל ארכיון/ספריית יד יצחק בן צבי, ירושלים.

כותרי הספרים מספרייתו של משה חי כהן-יזדי בישראל, שהופקדו וקוטלגו בספרייה הלאומית בירושלים

ספטמבר 2017

 

מס' מערכת בספרייה הלאומית כותר מחבר כרכים דפוס
1042845 מקראות גדולות : תנ"ך. תורה. תרפ"ז. וילנה Vol. 2-3 ווילנא : ראם, 1927.
1042845 מקראות גדולות : תנ"ך. תורה. תרפ"ז. וילנה Vol. 1, 4-5 ווילנא : ראם, 1927.
1062773 ספר מנורת המאור / אבוהב, יצחק, ה-1 ירושלים : אשכול, תשי"ג.
1080676 פירוש [התנ"ך] : אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508 Vol. 1, 3 יפו : תורה ודעת, [תשי"ד]-תש"ך.
1109492 ספר הדרת זקנים : אדרא. תרפ"ב. ליוורנו ליוורנו : שלמה בילפורטי וחבירו, תרפ"ב.
1139807 עמודי המחשבה הישראלית : אורבך, שמחה בונם, 1914-1971 Vol. 1-2 ירושלים : הסתדרות[!] הציונית העולמית - המחלקה לחנוך ותרב
1198906 ספר^... סדר תפלה : מחזור. תרצ"ה. ליוורנו Vol. 2 ליוורנו : ש. בילפורטי וחברו, תרצ"ה.
1223084 הקונטריס היחיאלי : אלפיה, יצחק בן יעקב חיים ישראל רפאל ירושלם : דפוס ארץ ישראל, תרפ"ח.
1223620 ספר מרפא לנפש : תיקון חצות. תרפ"ד. ליוורנו ליוורנו : ש' בילפורטי, תרפ"ד.
1317811 תולדות הציונות : בן יהודה, ברוך, 1894-1990 Vol. 1 תל אביב : מסדה, תש"ה.
1325462 שולחן ערוך / קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575 Vol. 3 ווילנא : ראם, תרפ"ז.
1329819 ספר מועדי ה' וקריאי מועד : מחזור. תר"ג. ירושלים djvu The Dorot Foundation 1,2 Vol. 2 ירושלים : דפוס ישראל בן אברהם [ב"ק], תר"ג-תר"ד.
1340170 ספר לקוטי מנשה : מנשה, מנחם בן יעקב, 1893-1968 Vol. 1 ירושלם : דפוס י"ע איחאח, תרצ"ז-תשי"ב.
1340173 ספר הלולא רבא : תקונים. ל"ג בעמר. תשט"ו. ירושלים ירושלם : (דפוס טורים), תשט"ו.
1741409 סידור בית דוד ושלמה : סידור. תרצ"ד. ירושלים ירושלם : דפוס ח' צוקרמן, תרצ"ד.
1758854 ספר תקוני הזהר / תקוני הזהר. תרפ"ז. לובלין לובלין : נ' הערשענהארן וש"ש שטרייזבערגער, תרפ"ז 1927.
1767460 סדר קריאי מועד : תקונים. ליל שביעי של פסח. תרפ"ז. וינה WIEN : J. SCHLESINGER, 1927.
1776761 ספר המצות / משה בן מימון, 1138-1204 Vol. 1-2 ירושלים : לוין-אפשטין, תשי"ג.
1805406 ספר שיר חדש : ירושלים : דפוס ציון, תר"ץ.
1855801 מדי חודש בחדשו : מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך, 1875-1963 Vol. 2 ירושלים : מוסד הרב קוק, תשט"ו-תשכ"ב.
1858783 מקראות ישראל / אריאל, שלמה זלמן, 1895-1970 Vol. 7 ירושלים : מסדה : א' פלאי, תשי"ג-תשל"ו.
1860207 סוד לדתו של האדם : גוטמכר, אלן פרנק, 1898-1974 ירושלים : אחיאסף, 1951.
1868344 בנתיבות הזמן והנצח : גרשט, יהודה ליב ירושלים : ישורון, תשט"ז 1955.
1911839 ספר עין יעקב : חביב, יעקב בן שלמה אבן, 1445-1516 Vol. 1 ווילנא : האלמנה והאחים ראם, תרע"א.
1911839 ספר עין יעקב : חביב, יעקב בן שלמה אבן, 1445-1516 Vol. 2-3 ווילנא : האלמנה והאחים ראם, תרע"א.
1911840 ספר עין יעקב : חביב, יעקב בן שלמה אבן, 1445-1516 Vol. 4 ווילנא : ראם, (1908).
1914815 מעשים טובים : חוצין, שלמה בכור, 1843-1892 [בגדד] : [מוציא לאור לא ידוע], [תר"ן].
1915948 דברי ימי עם עולם : דובנוב, שמעון, 1860-1941 תל אביב : דביר, תשי"ד.
1920049 ספר מלאכת מחשבת : חפץ, משה בן גרשום, 1664-1711 ווארשא : א' כהנא, תרפ"ט.
1933742 סדר משמרת החדש / יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909 ירושלם : י"ע בקאל, תשי"ד.
1933751 ספר בן איש חי : יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909 ירושלם : י"ע בקאל, תשי"ב.
1950896 סדור תפלת ישרים : סידור. תשט"ז. ירושלים ירושלם : י' בקאל, תשט"ז.
1978409 ספר עוללות אפרים : לונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרן, 1545?-1619 לעמבערג : אברהם י' מדפיס, 1859.
1981878 דרשות ר' ישראל סלנטר : ישראל, מסלנט, 1810-1883 ווילנא : יי"ל קאצינעלנבויגן, תרע"ב.
1987199 מדרש תנחומא : מדרש תנחומא. תרצ"א. פיטרקוב פיעטרקוב : י' צעדערבוים, תרצ"א 1930.
1987381 فرهنگ خيام-فارسى انگليسى / بيژن، ت [طهران] : كتابخانه خيام، ١٣٢٩ش ١٩٥٠م.
1997285 ערך התפלות. מחזור. תרפ"ה. פריס Vol. 2 Paris : Librairie Durlacher, 1925-1931.
1997285 ערך התפלות. מחזור. תרפ"ה. פריס Vol. 3 Paris : Librairie Durlacher, 1925-1931.
1997669 מחזור : מחזור. תשט"ז. תל אביב Vol. 1 תל אביב : סיני, (תשט"ז).
2019120 Students' Hebrew and Chaldee dictionary to the Old Testament / Harkavy, Alexander, 1863-1939 New York : Hebrew Pub. Co., 1918, c1914.
2027141 סליחות תפלת ישרים : סליחות. תש"ה. ירושלים ירושלם : דפוס ר"ח הכהן, תש"ה.
2034437 עקדת יצחק : עראמה, יצחק בן משה, 1420-1494 1-May ביאליסטאק : א' טיקאצינסקי, [תרפ"-].
2036964 דרשות אל עמי : עמיאל, משה אביגדור, 1882-1945 Vol. 1 וורשה : בדפוסים שונים, תרפ"ו-ת"ש.
2042546 ספר שער בת רבים : פנסטר, חיים אריה ליב בן יוסף ביאליסטאק ; פיעטרקוב : א' טיקאצינסקי ; מ' צעדרבוים, 1902-תרס
2043556 ספר שער בת רבים : פנסטר, חיים אריה ליב בן יוסף ביאליסטאק : א' טיקאצינסקי, 1901-1902.
2044106 מחזור ליום כפור : מחזור. תרכ"ד. ליוורנו Vol. 1-2 ליוורנו : ישראל קושטא וחבריו, ותהי א'ח'ר'י'ת'ה' חיים [תרכ"ד
2056947 ספר חכמה עם נחלה : קלין, זאב צבי בן זכריה PAKS : דפוס M.M. ROSENBAUM, [תרע"ד?].
2068917 ספר תפארת מהרא"ל משפאלי : ראזענבערג, יהודה יודל, 1859-1935 (WARSZAWA : דפוס SIKORA I MYLNER), [תר"ף לערך].
2069534 ספר הברית השלם : הורביץ, פינחס אליהו בן מאיר, 1765-1821 ווארשא : א. כהנא, [תרפ"-].
2072958 דת ומדינה : רמבני, חיים ירושלים : ר' מס, תש"ג.
2090270 ש"ס תלמוד בבלי השלם : תלמוד בבלי. תשט"ו. ניו יורק ניו יארק : תלפיות, תשט"ו.
2097623 שלחן ערוך אורח חיים / קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575 וילנה : רוזנקרנץ ושיפטזצר, תרצ"ו.
2099718 כתבי קדש עשרים וארבעה : תנ"ך. נ"ך. תרצ"ז. וילנה Vol. 1-2 ווילנא : ראם, 1937.
2099718 כתבי קדש עשרים וארבעה : תנ"ך. נ"ך. תרצ"ז. וילנה Vol. 5 ווילנא : ראם, 1937.
2099991 תורה אור : תנ"ך. תורה. תר"ט. ליוורנו ליוורנו : האחים פאלאג'י וש' בילפורט, תר"ט.
2100347 סליחות לימים נוראים : סליחות. תר"פ. בודפשט BUDAPEST : J. SCHLESINGER, [תר"פ].
2105126 סדור דרך החיים : סידור. תשי"ד. תל אביב תל אביב : סיני, (תשי"ד).
2105161 סדור סדרא רבא : סידור. תשי"ד. ירושלים ירושלים : לוין-אפשטין, תשי"ד.
2107822 ספר לקוטי אמרים : שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812 ווילנא : ראם, תר"ץ.
2252597 כתובים אחרנים / ספרים חיצוניים. תרצ"-?. ירושלים ירושלם : האחים לוין אפשתין ושותפיהם, [תרצ"-?].
2484561 לכסיקון למלים זרות : גור, יהודה, 1862-1950 תל אביב : דביר, תשי"ג.
2768672 מלון כיס עברי צרפתי / גור, יהודה, 1862-1950 תל אביב : דביר, 1957.
2779739 קיצור שולחן ערוך השלם : גאנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886 תל אביב : סיני : דפוס ספר, [תש"י].
3255592 ספר המועדים : Vol. 8 תל אביב : אגודת עונג שבת (אהל שם) על יד דביר, תשי"ז.
3372493 קורות העברים : דובנוב, שמעון, 1860-1941 ורשה : אביב, [תרפ"-?].
3446995 מדרש הרפואה : פרלמן, משה בן ירחם יהודה ליב Vol. 2 תל אביב : דביר, תרפ"ט.
3571118 מלון שמושי לשפה העברית / גור, יהודה, 1862-1950 תל אביב : דביר, תשי"ג 1953.
3819462 סדר התפילות וההודיות : ירושלים : הוצאת המדפיס הממשלתי, תשי"ד.
3955887 GIFTS FOR 2017 #1- PLEASE DO NOT CHANGE/EDIT THIS RECORD [S/O]. רשומת מתנות - אין למ ספרים, ו 5 כתובות וכתבי יד. במקביל התקבל חומר ארכיוני רב במח' ארכיונים
3955887 GIFTS FOR 2017 #1- PLEASE DO NOT CHANGE/EDIT THIS RECORD [S/O]. רשומת מתנות - אין למ
4101219 כתובה. כרמאנשאה, איראן. תרפ"ב.
4105230 The Holy Bible, containing the Old and New Testaments : Bible + New Testament. English. 188-?. London London : British and Foreign Bible Society, [188-?].
4105562 סדר התפלה עם דרך החיים : סידור. תרמ"א. ורשה ווארשא : דפוס האחים השותפים בני שמואל בר' חיים ארגעלברא
4105572 סדר ארבע תענית : סליחות. תעניות. תרפ"א. וינה ווין : יוסף שלעזינגר, 1921.
4105577 ספר תהלים : תנ"ך. תהלים. תש"ו. ירושלים ירושלים : צאלח מנצור, תש"ו.
4105587 ספר תהלים : תנ"ך. תהלים. תרפ"ו. ליוורנו ליוורנו : שלמה בילפורטי וחבירו, תרפ"ו.
4105697 מלון חדש צרפתי-עברי / אלמליח, אברהם, 1885-1967 מחבר ירושלים : אחיאסף, תשי"ד 1954.
4105706 Dictionnaire français-persan : Béroukhim, Is. Téhéran : Librairie-imprimérie Béroukhim, 1930.
4105716 מחזור בית ישראל : מחזור. תשי"ד. תל אביב תל-אביב : הוצאת ספרים סיני, תשי"ד 1954.

 

 

 

רשימת כותרי ספרים מספרייתו של משה חי כהן-יזדי שהופקדו וקוטלגו בספרייה הלאומית בירושלים

לחץ בתחתית העמוד להמשך קריאה ודפדוף במסמך.

רשימת הספרים של משה חי כהן-יזדי שנמסרו וקוטלגו בספרייה הלאומית בירושלים