מכתאב – החדר היהודי בפרס

קהילות ישראל בפרס קיימו במאה ה 19 – מוסדות-חינוך, שבהם רכשו בני הקהילה ידיעות ביהדות. מוסדות חינוך יהודיים היו מצויים בפרס גם קודם המאה ה 19 – . אין בידינו עדויות ישירות, המאשרות הנחה זו , אך קיימות עובדות המעידות, שידע יהודי-עברי הועבר מדור לדור. סביר מאוד להניח, שהקהילות קיימו מוסדות-חינוך פורמאליים, שבהם הוקנתה המסורת היהודית-העברית. מכל מקום , רבים המסמכים והעדויות על מוסדות-חינוך, שהיו קיימים באיראן במאה ה19 –

מכתאב בכל קהילה

על סמך רשימת הקהילות שנמנה להלן . אפשר להניח במידה רבה של ודאות. שלפחות במאה המאה ה-  19 לא הייתה כמעט קהילה יהודית בפרס , שלא היה בה מוסד חינוכי כלשהו. המוסד החינוכי הייחודי של יהודי פרס לא נקרא 'חדר' , אלא 'מכתב חאנה' או 'מולאחאגה' , או 'האנה חליפה' . ן

בכרמאנשה – חיו בשנת 1904 אלף ארבע מאות ושישה יהודים, לבד מתינוקות עד גיל שישה חודשים, ביניהם ארבע מאות וחמישה ילדים )בני חצי שנה עד 18 ( ומאתיים ושלוש ילדות )בנות חצי שנה עד 11 ( . ב'חדר' בכרמאנשאה למדו באותה עת בקירוב מאה וחמישים ילדים בני שלוש עד שתים-עשרה , מהם כעשר בנות. באסאן . נציג כי "ח.

מכתב – החדר היהודי בפרס ראה מאמר, אברהם כהן,

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_14.4(1).pdf